Portfolio ....

บริษัท แอด คอนเนคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยทีมวิศวกรและนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้ามากกว่า 10 ปี โดยดำเนินการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การออกแบบงาน (Concept design), ประเมินราคา (Estimates budget), ขออนุญาตงานติดตั้งจากการไฟฟ้าทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ บริษัทฯ ทำการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับอย่างมากมายโดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานอุตสสาหกรรมต่างๆ