..... บริการเรา .....

บริษัทฯ เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นๆ เป็นอย่างดี ทีมงานเราได้รับการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ ทางด้านเทคนิคการติดตั้ง ระบบความปลอดภัย ระบบคุณภาพ การตรวจสอบการติดตั้ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตตู้สิทซ์บอร์ดไฟฟ้าและรางไฟฟ้า อีกทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ามากมายหลายชนิด ครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้าภายใต้สโลแกนที่ว่า การให้บริการที่ดีที่สุด คือ หน้าที่และความรับผิดชอบของเรา งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร ถือว่าเป็นงานหลัก ของ บริษัท แอด คอนเนคชั่น จำกัด โดยแบ่งเป็นขอบเขตการทำงานดังนี้ …..

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ ระบบ 12 KV ถึง 33 KV รวมทั้งการติดต่อการไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาค บริษัทฯ เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นๆ ทีมงานเราได้รับการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

งานติดตั้งระบบ Generator

เรามีประสบการณ์ในการรับติดตั้ง generator ให้กับท่านลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานทุกลักษณะ ทั้งงานสำรองไฟฟ้า (Standby Power Rating) หรือใช้เป็นงานต้นกำลังอย่างต่อเนื่อง (Prime Power Rating) โดยเรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตให้เลือกตั้งแต่ 15-3,000 kw

งานติดตั้ง Main Distribution Board

เรามีความเชี่ยวญชาญและมีประสบการณ์พิเศษในการบริการและการติดตั้งตู้ Main Distribution Board ให้กับท่านลูกค้าหลายบริษัทที่ให้ความไว้วางใจด้วยทีมช่างผู้ชำนาญงานด้านสวิทซ์บอร์ดโดยตรง ด้วยคุณภาพของสินค้าที่นำมาเสนอ พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งงานติดตั้ง Main Distribution Board เป็นแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ จึงนิยมใช้ในอาคารขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่

งานติดตั้ง Distribution Board

บริษัทฯ เรามีประสบการณ์การติดตั้ง Distribution Board ให้กับลูกค้า และเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นๆ เป็นอย่างดี ทีมงานเราได้รับการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ และมีการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

งานติดตั้ง Motor Control Center

บริษัทฯ เรามีประสบการณ์การติดตั้ง Motor Control Center โดยทีมงานที่มีประสบการณ์สามารถให้คำแนะนำตามมาตราฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน Motor Control Center คือ ตู้ควบคุมมอเตอร์ โดยเป็นแผงจ่ายไฟที่รับไฟ จากการไฟฟ้าหรือจากด้านแรงต่ำของหม้อแปลงจำหน่าย เพื่อจ่ายให้กับมอเตอร์

งานติดตั้งรางเคเบิ้ล

บริษัทฯ เรามีประสบการณ์และเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ในการติดตั้งรางเคเบิล ซึ่งเป็นรางที่นิยมใช้ในการเดินสายไฟฟ้าของอาคาร ซึ่งระบบรางเคเบิลนั้นจะถูกใช้สำหรับการรองรับสายไฟฟ้า แบบหุ้ม ฉนวนที่ใช้ในการกระจายกระแสไฟฟ้าหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณการสื่อสาร

งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า

เรามีความเชี่ยวญชาญในงานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ทั้งระบบ เดินสายไฟขนาดเล็ก ไปถึง การเดินสายไฟ ระดับโรงงานใหญ่ ๆ โดยทีมงานออกแบบระบบให้มีความเหมาะสมกับการทำงานและสภาพแวดล้อมมากที่สุด และพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า

งานติดตั้งระบบแสงสว่าง

เรามีประสบการณ์ติดตั้งอุปกรณ์ระบบแสงสว่าง สำหรับหลายลักษณะงาน ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชงานภายในอาคารและงานภายนอกอาคาร ซึ่งสามารถกำหนดค่าความส่องสว่างให้เหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังวางแผนการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ด้วยการออกแบบ ใช้โผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ ระบบ LAN

บริการติดตั้งระบบโทรศัพท์ ระบบ LAN ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญในการติดตั้ง สามารถรองรับการขยายคู่สายทั้งภายในและภายนอกได้ตามความต้องกาารของลูกค้า ให้คำปรึกษาและออกแบบการวางระบบให้สอดคล้องกับการใช้งานตามลักษณะวงจรธุรกิจ เพื่อให้ระบบการสื่อสารขององค์กรและงานบริการลูกค้าของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียง

ติดตั้งระบบสัญญานแจ้งเหตูเพลิงไหม้ Fire Alarm, Fire alarm Systems บริษัทฯ เรามีประสบการณ์ติดตั้งระบบแจ้งเหตูเพลิงไหม้ให้สมบูรณ์ แบบตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของท่าน และบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

งานติดตั้งระบบล่อฟ้า

ติดตั้งระบบล่อฟ้า เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ โดยทีมงานควบคุมงานและช่างระดับมืออาชีพเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยสูงสุด การออกแบบเราจะกำหนดให้ฟ้าผ่าลงตำแหน่งที่เราต้องการ โดยที่ตำแหน่งที่เราต้องการให้ฟ้าผ่าก็คือจุดที่เรากาหนดไว้แล้วว่ามีความปลอดภัย ติดตั้งระบบล่อฟ้าตามมาตรฐาน และ ตรวจสอบ ทดสอบระบบล่อฟ้า