• งานติดตั้งระบบควบคุมCapacitor-08

  • งานติดตั้งระบบควบคุมCapacitor-01

  • งานติดตั้งระบบควบคุมCapacitor-02

  • งานติดตั้งระบบควบคุมCapacitor-03

  • งานติดตั้งระบบควบคุมCapacitor-04

  • งานติดตั้งระบบควบคุมCapacitor-05